Головна » 2009 » Червень » 12 » Прийом статей до науково-аналітичного збірника "Стратегічні пріоритети"
18:57
Прийом статей до науково-аналітичного збірника "Стратегічні пріоритети"
Національний інститут стратегічних досліджень (www.niss.gov.ua) видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічні пріоритети" - Фахове видання з економічних, філософських, політичних наук та державного управління. Затверджено постановою Президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 1-05/8
Публікації мають висвітлювати стратегії і моделі суспільно-політичного, соціально-економічного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного розвитку України, окреслювати можливі шляхи вирішення регіональних проблем.
Вимоги до статей… При підготовці матеріалів для публікації у журналі Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегічні пріоритети» редакційна колегія журналу та видавництво просять авторів дотримуватися наступних вимог:

q       стаття має бути написана українською мовою й оформлена відповідним чином:

            - індекс УДК (на початку ліворуч);

            - дані про автора (на початку праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень); контактний телефон (разом із кодом міста); інші засоби зв’язку; іноземні автори вказують також назву країни;

            - назва статті (по центру);

            - анотація українською мовою (рекомендовано від трьох до п’яти рядків);           

            - ключові слова (від трьох до восьми);

            - анотації російською та англійською мовами у такому порядку й вигляді: прізвище, ініціали автора (виділити жирним курсивом); назва статті (виділити жирним прямим); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова;

            - текст статті;

            - список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів (ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93).

 

q       у структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1), а саме:

·      постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

·      аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

·      виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

·      формулювання мети або цілей статті (постановка завдання);

·      виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

·      висновки з даного дослідження;

·      перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

q       обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо не повинен перевищувати 15 сторінок (ф. А4) – 0,5 др.арк. (20 тис. знаків); сторінки мають бути пронумеровані (зверху, по центру, без номера на першій сторінці);

 

q       текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 13 кеглем через 2 інтервали; верхнє, нижнє і ліве поле – 2 см, праве – 1,5 см;

q       зноски і примітки мають відповідати наступним вимогам: зноски на джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, наприклад, [7, с. 11]); примітки робляться посторінково, автоматично, з позначкою *;

q       ілюстративний матеріал має відповідати наступним вимогам: графіки та діаграми мають бути зроблені у Microsoft Graph або Microsoft Excel; написи та підписи подано українською мовою; формули мають бути належним чином оформлені та роблені у Microsoft Equation 3.0. і наступних серіях; якщо ілюстрації скановано, то вони мають бути записані у форматі tif, eps з роздільною здатністю 300 dpi.; написи на ілюстраціях та підписи до них мають бути подано українською мовою; малюнки з Інтернету до друку не приймаються; схеми, зроблені у псевдографіці, до роботи не приймаються; кольорова модель для кольорових малюнків – CMYK;

q       стаття (ім’я файла включає прізвище автора англійською) має бути набрана на комп’ютері (редактор Windows for Word 6.0/95(97) і записана на електронному носії;

 

q       стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензією фахівця з проблеми, що досліджується; керівника, консультанта (для аспірантів та докторантів) а також з рекомендацією відділу (кафедри), оформленою як витяг із протоколу засідання відділу (кафедри);

 

q       текст статті, завізований автором власноручним підписом, подається у двох примірниках разом із дискетою, рецензією та рекомендацією відділу (кафедри);

q       редакційна колегія може скорочувати й редагувати матеріал за погодженням із автором;

q       відповідальність за зміст несе автор;

q       після опрацювання матеріалу паперовий варіант і дискета автору не повертаються.

 

Матеріали подавати за адресою:

01030, Україна, Київ, вул. Пирогова, 7-А, кім. 4,

Національний інститут стратегічних досліджень

Відповідальному секретареві збірника «Стратегічні пріоритети»

Янішевському Сергію Олександровичу

Телефон для довідок: 235-56-41.

E-mail: janishevsky_jr2@niss.gov.ua (тільки для листування).

Категорія: Повідомлення | Переглядів: 1149 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0